Piscine di piccole/medie dimensioni

Piscine di piccole/medie dimensioni

Costruzione piscine in beton o prefabbricate, di piccole o medie dimensioni